Calamiteit of geweldsincident melden (voor zorgaanbieders)

Als zorgaanbieder dien je calamiteiten en geweldsincidenten binnen 3 werkdagen te melden bij de Wmo-toezichthouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. Dit is bepaald in de Wmo 2015.

Protocol calamiteiten en geweldsincidenten Wmo

De werkwijze die gevolgd wordt bij een melding van een calamiteit of geweldsincident is beschreven in het Protocol calamiteiten en geweldsincidenten Wmo.

Het protocol is bedoeld voor aanbieders (hoofd- en onderaannemers) die Wmo-ondersteuning bieden. Het protocol is gericht op het onderzoeken van de gebeurtenis. Calamiteiten en incidenten bij de levering van Wmo-ondersteuning kunnen niet altijd voorkomen worden, maar er is vaak wel iets van te leren. Door zorgvuldig onderzoek te doen naar de omstandigheden rond de calamiteit kan de kwaliteit van Wmo-ondersteuning in de toekomst verbeteren en kunnen risico’s verminderen. 

dominosteentjes

Wanneer is een gebeurtenis een calamiteit of geweldsincident?

In de Wmo 2015 worden een calamiteit en geweld als volgt gedefinieerd:

Calamiteit: ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een cliënt heeft geleid.’‘ Geweld bij de verstrekking van een voorziening’: ‘het seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede lichamelijk en geestelijk geweld jegens een cliënt, door een beroepskracht dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een aanbieder verblijft.’

Ook suïcides en pogingen tot suïcide met ernstig letsel tot gevolg vallen onder dit wettelijk kader en moeten gemeld worden bij de Wmo-toezichthouder.

Melding doen

Je kunt je melding omtrent de calamiteit of geweldsincident melden via onderstaande button:

Meldingsformulier calamiteit en of geweldsincident Wmo

De Wmo-toezichthouder bevestigt de ontvangst van een melding binnen 3 werkdagen en beoordeelt of er reden is voor een onderzoek.

Wil je liever bellen of mailen? Of is er twijfel of er sprake is van een calamiteit of geweldsincident? Neem dan contact op met de Wmo-toezichthouder. Dit kan telefonisch via 14 0515 of via het e-mailadres: toezichtwmoenjeugd@sudwestfryslan.nl.