Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Heb je noodzakelijke kosten door bijzondere omstandigheden? Dan bieden wij in sommige gevallen bijzondere bijstand aan.

Het gaat om kosten die je niet zelf kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Krijg je geen uitkering, maar heb je wel een laag inkomen? Ook dan kun je bij ons bijzondere bijstand aanvragen.

Lees hieronder verder. Lees ook goed de veelgestelde vragen door onderaan deze pagina.

Wil je weten of jij recht hebt op deze of andere regelingen?

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Je hebt voor de aanvraag van bijzondere bijstand, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Welke gegevens dit zijn vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen' onderaan deze pagina.

Aan de hand van jouw woon- en leefsituatie, inkomen en eventuele schulden kijken wij of je recht hebt op een uitkering. Als alles geregeld is, gaan we voor je aan de slag. Je hoort dan binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Vraag de vergoeding aan voordat de kosten worden gemaakt, maar in ieder geval binnen 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt. Er is wel een uitzondering: bijzondere bijstand voor het eigen risico kan je pas aanvragen nadat je het eigen risico volledig verbruikt en betaald hebt.

Aanvraag doen

Via één van de drie onderstaande formulieren vraag je bijzondere bijstand aan. Let er goed op dat je het juiste aanvraagformulier gebruikt!

Vraag je bijzondere bijstand chronisch zieken over het kalenderjaar 2022 aan, dan kan dat tot en met 31 december 2023.

Hulp bij het aanvragen?

Lukt het invullen van het formulier niet? Neem dan contact op met SWF Tichtby of bel 14 0515. Er zijn ook instanties die je verder kunnen helpen zoals de Stipepunten of steunpunt UGS.

Bewijsstukken aanleveren

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Upload de documenten in het inleverformulier.

Veelgestelde vragen over bijzondere bijstand

Wil je een aanvraag voor bijzondere bijstand doen? Dan stuur je in ieder geval onderstaande documenten met de aanvraag mee.

 • Kopie identiteitskaart of paspoort (voor- en achterkant).
 • Heb je een partner? Dan moet je partner ook een kopie identiteitskaart of paspoort inleveren.
 • Alle afschriften van al jouw bank- en spaarrekeningen, ook die van jouw partner en kinderen (jonger dan 18 jaar) van de laatste 3 maanden.
 • Nota waaruit blijkt wanneer de kosten gemaakt zijn en hoe hoog de kosten zijn.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de kosten die je maakt noodzakelijk zijn.
 • Kopie van de meest recente inkomensbewijzen, bijvoorbeeld loon, pensioen of uitkeringsspecificatie.
 • Beschikking van de belastingdienst voorlopige teruggaaf en/of heffingskortingen.

Is er sprake van onroerende zaken, zoals een eigen woning? Dan moet je ook de volgende documenten aanleveren. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland.

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de meest recente WOZ beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Heb je schulden? Stuur dan ook een bewijsstuk van jouw schuldenoverzicht met de hoogte van de schuld op het moment van de aanvraag.

Wil je bijzondere bijstand aanvragen? Dan moet je wel onder de inkomensgrens blijven die voor jou geldt.

Normen inclusief vakantiegeld per 1 januari 2024
Burgerlijke staatNorm inclusief vakantiegeld
100%
18 tot en met 20 jaar (alleenstaande/alleenstaande ouder)€ 348,63
21 jaar tot AOW-leeftijd (alleenstaande/alleenstaande ouder)€ 1.412,21
21 jaar tot AOW-leeftijd in inrichting (inclusief de verhoging)€ 493,36
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd (alleenstaande/alleenstaande ouder)€ 1.568,34
Beide partners 18 t/m 20 jaar, zonder kinderen (2-persoons huishouden)€ 697,27
Beide partners 18 t/m 20 jaar, met kinderen€ 1.100,76
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, zonder kinderen€ 1.357,36
Eén gezinslid jonger dan 21 jaar, met kinderen€ 1.760,85
Beide partners 21 jaar tot AOW-leeftijd (2-persoons huishouden)€ 2.017,44
21 jaar tot AOW-leeftijd in inrichting (inclusief de verhoging)€ 800,04
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd€ 2.125,55

Naast de hierboven genoemde documenten, dien je afhankelijk van je situatie nog een aantal documenten mee te sturen met je aanvraag.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand chro­nisch zie­ken

 • Een kopie van het overzicht van jouw zorgverzekeraar waaruit blijkt dat je het verplicht eigen risico in zijn geheel hebt verbruikt en betaald.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand met be­trek­king tot reis­kos­ten ver­blijfs­ver­gun­ning

 • Beschikking van de IND.
 • Afspraakbrief IND voor het ophalen van je verblijfsvergunning.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt hoeveel reiskosten je hebt gemaakt voor het ophalen van jouw verblijfsvergunning.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand reis­kos­ten in­bur­ge­ringstra­ject

 • Een kopie van de betaling van de reiskosten.
 • Kopie inwilligende beschikking IND.
 • Kopie kennisgeving DUO inburgeringsplicht.
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Scholingsovereenkomst.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand reis­kos­ten school­gaan­de kin­de­ren

 • Een kopie van de verklaring van de school die je kind bezoekt.
 • Kosten maand/jaarkaart openbaar vervoer.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand voor reis­kos­ten

 • Afspraakbrief of afspraakbrieven.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt of dat je gebruik hebt gemaakt van het openbaar vervoer of dat je gebruik hebt gemaakt van je auto. Bijvoorbeeld een tankbon of een bankafschrift.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand rechts­bij­stand

 • Civiele toevoeging/bewijsstuk Raad voor de Rechtsbijstand waaruit blijkt dat er aan jouw advocaat een toevoeging is toegekend.
 • Nota van jouw advocaat.
 • Diagnosedocument van het juridisch loket.

Je krijgt niet alle kosten vergoed met de bijzondere bijstand. Zo krijg je geen vergoeding voor:

 • Een identiteitsbewijs;
 • Je studieschuld;
 • Alimentatie;
 • Reiskosten die je moet maken door een omgangsregeling;
 • Schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar;
 • Zorgkosten, want daarvoor geldt de Zorgverzekeringswet, ook al worden niet altijd alle kosten vergoed.
 • Je eigen risico bij ziektekosten;
 • De kosten die je hebt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
 • Kosten die je gemaakt hebt tijdens gevangenschap.

Heb je een laag inkomen en heb je een handicap of ben je chronisch ziek? Heb je daarnaast het verplichte eigen risico al volledig opgebruikt én betaald? Dan heb je misschien recht op bijzondere bijstand van € 265 per kalenderjaar. Er zijn twee aanvraagformulieren. Hieronder de uitleg voor het juiste aanvraagformulier dat je kunt invullen:

 • In het aanvraagformulier kies je voor het jaar 2023 wanneer je je volledige eigen risico in 2023 hebt verbruikt. Je moet je eigen risico betaald hebben in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
 • In het aanvraagformulier kies je voor het jaar 2024 wanneer je je volledige eigen risico in 2024 hebt verbruikt. Je moet je eigen risico betaald hebben in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

We hebben nog wel een aantal dingen van je nodig (in het aanvraagformulier wordt hiernaar gevraagd):

 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je je eigen risico volledig hebt verbruikt en betaald;
 • Een kopie van het overzicht van jouw zorgverzekeraar waaruit blijkt dat je het verplicht eigen risico in zijn geheel hebt betaald.

Bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten kan alleen door een bewindvoerder worden aangevraagd. Voor deze aanvraag is een apart digitaal aanvraagformulier beschikbaar.

Wil je als bewindvoerder bijzondere bijstand voor jouw cliënt met dit digitaal aanvraagformulier aanvragen en heb je nog geen link en BIN-code van ons ontvangen? Vraag dan een BIN-code aan via ons mailadres.

De volgende gegevens hebben wij nodig: de naam en adresgegevens van je kantoor en de naam en het e-mailadres van de contactpersoon waarvoor je de BIN-code aanvraagt.

De e-mail verstuur je naar info@sudwestfryslan.nl t.a.v. Team IBSD, met als onderwerp “aanvraag BIN-code”.

Nieuwe aanvragen voor het kalenderjaar 2024 kunnen niet eerder dan 1 januari 2024 worden ingediend. Wij hebben hiervoor namelijk de vermogens- en inkomensgegevens van januari 2024 nodig.

Vanaf 2021 zijn wij begonnen met het doorlopend toekennen van bewindvoering. Als je als bewindvoerder van ons al een doorlopende toekenning voor je cliënt(en) hebt ontvangen, dan hoef je als bewindvoerder niet elk jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Wanneer de situatie van je cliënt, inkomen en/of vermogen, verandert, dan moet je cliënt (maar ook jij als bewindvoerder)  dit wel binnen 7 werkdagen aan ons door te geven. Dien je als bewindvoerder wel een nieuwe aanvraag in dan zullen wij deze afwijzen, omdat de kosten al aan je zijn toegekend bij de doorlopende toekenning.

De aanvraag is doorlopend toegekend, moet een bewindvoerder dan nog wat doen?

De bewindvoerder ontvangt elk jaar halverwege december van ons een brief waarin wij vragen om een nieuwe nota en/of vermogensgegevens voor het volgende jaar in te leveren. Zodra wij deze gegevens hebben ontvangen en beoordeeld wordt het nieuwe tarief weer voor een jaar aan de bewindvoerder uitbetaald. Wanneer wij aanvullende gegevens nodig hebben, zullen we die bij de bewindvoerder opvragen. Wanneer de bewindvoerder de gevraagde gegevens niet inlevert, gaan we ervan uit dat die het volgende jaar geen bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering en/of, mentorschap en/of curatele meer wil ontvangen. Wijzigingen in de situatie van jouw cliënt, inkomen en/of vermogen dienen nog steeds binnen 7 werkdagen aan ons te worden doorgegeven. Wij beoordelen dan of deze wijziging gevolgen heeft voor de toegekende bijzondere bijstand bewindvoering, mentorschap en/of curatele.

Zodra wij een besluit hebben genomen over welke hulp je krijgt, ontvang je van ons een brief. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Zie ook