Contact

Bijzondere bijstand

Heb je noodzakelijke kosten door bijzondere omstandigheden? Dan bieden wij in sommige gevallen bijzondere bijstand aan. Het gaat dan om kosten die je niet zelf kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt. Krijg je geen uitkering, maar heb je wel een laag inkomen? Ook dan kun je bij ons bijzondere bijstand aanvragen. Lees hieronder verder.

Samenwerken

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Je hebt voor de aanvraag van bijzondere bijstand, naast je DigiD-inloggegevens, een aantal andere gegevens nodig. Deze vind je onder het kopje 'Veelgestelde vragen' onderaan deze pagina. Aan de hand van jouw woon- en leefsituatie, inkomen en eventuele schulden kijken wij of je recht hebt op een uitkering. Als alles geregeld is, gaan we voor je aan de slag. Je hoort dan binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd.

Vraag de vergoeding aan voordat de kosten worden gemaakt, maar in ieder geval binnen 3 maanden nadat de kosten zijn gemaakt. Er is wel een uitzondering: bijzondere bijstand voor het eigen risico kan je pas aanvragen nadat je het eigen risico volledig verbruikt en betaald hebt.

Let op: in verband met de coronacrisis hebben we deze aanvraagtermijn tijdelijk verlengd naar 6 maanden. Deze verlenging geldt voor de kosten die je op of na 16 december 2019 hebt gemaakt.

Aanvraag doen

Let er goed op dat je het juiste aanvraagformulier gebruikt! Lukt het invullen van het formulier niet? Wij kunnen je helpen, je kunt hiervoor een afspraak maken. Voor overige vragen kun je telefonisch contact met ons opnemen via 14 0515.

Bewijsstukken aanleveren

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Upload de documenten in het inleverformulier.

Veelgestelde vragen over bijzondere bijstand

Wil je een aanvraag voor bijzondere bijstand doen? Dan stuur je in ieder geval onderstaande documenten met de aanvraag mee.

 • Kopie identiteitskaart of paspoort (geen rijbewijs).
 • Alle afschriften van al jouw bank- en spaarrekeningen, ook die van jouw partner en kinderen (jonger dan 18 jaar) van de laatste 3 maanden.
 • Nota waaruit blijkt wanneer de kosten gemaakt zijn en hoe hoog de kosten zijn.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de kosten die je maakt noodzakelijk zijn.
 • Kopie van de meest recente inkomensbewijzen, bijvoorbeeld loon, pensioen of uitkeringsspecificatie.
 • Beschikking van de belastingdienst voorlopige teruggaaf en/of heffingskortingen.

Is er sprake van onroerende zaken, zoals een eigen woning? Dan moet je ook de volgende documenten aanleveren. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland.

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de meest recente WOZ beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Heb je schulden? Stuur dan ook een bewijsstuk van jouw schuldenoverzicht met de hoogte van de schuld op het moment van de aanvraag.

Naast de hierboven genoemde documenten, dien je afhankelijk van je situatie nog een aantal documenten mee te sturen met je aanvraag.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand me­di­sche kos­ten

 • Kopie van de rekening van de kosten.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt welke kosten wel en welke kosten niet vergoed worden door jouw zorgverzekering.
 • Kopie van het polisblad met betrekking tot de basisverzekering en de aanvullende verzekering.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de medische kosten noodzakelijk zijn, zoals verklaring tandarts/arts.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand chro­nisch zie­ken

 • Een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een chronische ziekte of een beperking hebt.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je je eigen risico volledig hebt betaald en verbruikt.
 • Een kopie van het overzicht van jouw zorgverzekeraar waaruit blijkt dat je het verplicht eigen risico in zijn geheel hebt verbruikt en betaald.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand met be­trek­king tot reis­kos­ten ver­blijfs­ver­gun­ning

 • Beschikking van de IND.
 • Afspraakbrief IND voor het ophalen van je verblijfsvergunning.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt hoeveel reiskosten je hebt gemaakt voor het ophalen van jouw verblijfsvergunning.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand reis­kos­ten in­bur­ge­ringstra­ject

 • Een kopie van de betaling van de reiskosten.
 • Kopie inwilligende beschikking IND.
 • Kopie kennisgeving DUO inburgeringsplicht.
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Scholingsovereenkomst.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand reis­kos­ten school­gaan­de kin­de­ren

 • Een kopie van de verklaring van de school die je kind bezoekt.
 • Kosten maand/jaarkaart openbaar vervoer.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand voor reis­kos­ten

 • Afspraakbrief of afspraakbrieven.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt of dat je gebruik hebt gemaakt van het openbaar vervoer of dat je gebruik hebt gemaakt van je auto. Bijvoorbeeld een tankbon of een bankafschrift.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand rechts­bij­stand

 • Civiele toevoeging/bewijsstuk Raad voor de Rechtsbijstand waaruit blijkt dat er aan jouw advocaat een toevoeging is toegekend.
 • Nota van jouw advocaat.
 • Diagnosedocument van het juridisch loket.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand woon­kos­ten huur­wo­ning

 • Een kopie van jouw huurcontract.
 • Een bewijs van betaling van de huur.
 • Een kopie van de beschikking huurtoeslag van de belastingdienst.

Aan­vraag bij­zon­de­re bij­stand voor wo­ning­in­rich­ting of kos­ten eer­ste huur

 • Een kopie van het huurcontract van je nieuwe adres en een bewijsstuk waaruit blijkt dat je de eerste huur betaald hebt.
 • Nota of offerte van de kosten die gemaakt zijn of worden.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat het voor jou noodzakelijk is geweest om te verhuizen naar het nieuwe adres.
 • Bewijsstuk van de Kredietbank waaruit blijkt dat je bij de Kredietbank niet in aanmerking komt voor een lening.

Je krijgt niet alle kosten vergoed met de bijzondere bijstand. Zo krijg je geen vergoeding voor:

 • Een identiteitsbewijs;
 • Je studieschuld;
 • Alimentatie;
 • Reiskosten die je moet maken door een omgangsregeling;
 • Schoolkosten voor kinderen tot 18 jaar;
 • Zorgkosten die vergoed worden door de zorgverzekering;
 • Je eigen risico bij ziektekosten;
 • De kosten die je hebt in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
 • Kosten die je gemaakt hebt tijdens gevangenschap.

Heb je een laag inkomen en heb je een handicap of ben je chronisch ziek? Heb je daarnaast het verplichte eigen risico al volledig opgebruikt én betaald? Dan heb je misschien recht op bijzondere bijstand van € 265 per kalenderjaar. Je kunt het aanvraagformulier invullen. We hebben nog wel een aantal dingen van je nodig:

 • Een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een chronische ziekte of een beperking hebt;
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je je eigen risico volledig hebt verbruikt en betaald;
 • Een kopie van het overzicht van jouw zorgverzekeraar waaruit blijkt dat je het verplicht eigen risico in zijn geheel hebt betaald.

Bijzondere bijstand voor bewindvoerderskosten kan alleen door een bewindvoerder worden aangevraagd. Voor deze aanvraag is een apart digitaal aanvraagformulier beschikbaar.

Wil je als bewindvoerder bijzondere bijstand voor jouw cliënt aanvragen en heb je nog geen link en BIN-code van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen via het algemene telefoonnummer 14 0515 en vragen naar een medewerker van team ABSD.

Zodra wij een besluit hebben genomen over welke hulp je krijgt, ontvang je van ons een brief. Dit heet een beschikking. Ben je het niet eens met ons besluit? Dan kun je bezwaar maken.

Hoe vul ik een digitaal formulier in?

Bekijk het onderstaande filmpje hoe dit moet doen.

Marketing cookies noodzakelijk