Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit dat je van ons ontvangt aangegeven. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom.

Wil je bezwaar maken tegen een gemeentelijke beslissing? Geef je bezwaar dan binnen 6 weken aan ons door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. De datum staat op de brief met het besluit of in de publicatie. Hieronder kun je bezwaar indienen.

Hoorzitting

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken kan zowel online als schriftelijk. Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van de beslissing of een kopie van de publicatie;
 • De reden waarom je het niet met de genomen beslissing eens bent;
 • Je handtekening;
 • De datum van verzending.

Je kan bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester. Heb besluit moet wel nadelige gevolgen voor jou hebben. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook gaan om niet-materiële schade, bijvoorbeeld het uitzicht vanuit je woonkamer.

Er zijn verschillende soorten bezwaar:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen:

 • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden, zoals algemeen verbindende voorschriften;
 • Beleidsregels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit;
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals een koopovereenkomst die de gemeente sluit;
 • Een onjuiste behandeling door een ambtenaar of bestuurder, hiervoor dien je een klacht in.

In sommige spoedeisende situaties kan er niet worden gewacht op een beslissing op bezwaar. Vraag dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan. Dit kost wel geld. Meer informatie over voorlopige voorzieningen lees je op de website van de Rechtspraak.

Heb je bezwaar gemaakt? Dan ontvang je van ons eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging. In sommige gevallen nemen we contact met je op om te beoordelen of er nog ander informatie belangrijk is. Is er een hoorzitting nodig? Dan ontvang je een uitnodiging van de commissie bezwaarschriften.

Zodra wij een beslissing hebben genomen over je bezwaar, ontvang je een brief met de beslissing op je bezwaar. In de brief leggen we uit hoe we tot de nieuwe beslissing zijn gekomen. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan staat in de brief wat je verder nog kunt doen.

Commissie bezwaarschriften

Onze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften van de gemeente. De commissie bestaat uit twee kamers:

 • De Sociale Kamer: zij behandelen bezwaren tegen besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving, zoals zorg, inkomen, participatie. Deze hoorzittingen zijn niet openbaar. De sociale kamer vergadert meestal op donderdagmiddag.
 • De Algemene Kamer: zij behandelen alle overige bezwaren. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De algemene kamer vergadert meestal op dinsdagmiddag.

Aangepaste maatregelen in verband met het Coronavirus

De hoorzittingen op het gemeentehuis vinden na 1 juni 2020, met hoge uitzondering, weer plaats. De voorkeur blijft uitgaan naar een schriftelijke behandeling van jouw bezwaarschrift of een hoorzitting op afstand via Microsoft Teams.

Bij een hoorzitting op het gemeentehuis gelden de volgende voorwaarden:

 • Je houdt 1,5 meter afstand;
 • Je blijft thuis bij griep- of verkoudheidsklachten;
 • Wanneer jij of een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je ook thuis;
 • Je komt zo veel als mogelijk alleen;
 • Je volgt de instructies van onze medewerkers op;
 • Er wordt geen publiek toegelaten.

Agenda bezwaarschriftencommissie

 • Commissieleden: De heer F. Dillingh (voorzitter), mevrouw L. Hofstede (lid) en de heer J. Kooistra (lid)
 • Secretaris: Mevrouw J. Ennour/mevrouw  M. Heres
 • 14 juli 2020 om 14.45 uur in de Raadszaal te Sneek
Agenda bezwaarschriftencommissie
Tijdstip (uur) Onderwerp
14.45 uur Opening en voorbespreking
15.00 uur Het bezwaarschrift van familie Lettinga-Veldhuis gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het bedrijfsgebouw en plaatsen van zonnepanelen op het perceel ’t Noard 13a te Warns (vertegenwoordiger college: I. Kok-Veenstra).
15.45 uur De bezwaarschriften gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het snoeien en kappen van begroeiing rond het spoor op het perceel Bolswarderpoort (vertegenwoordiger college: I. Kok-Veenstra).
16.30 uur Het bezwaarschrift van Erfgoedvereniging Heemschut gericht tegen het besluit waarbij wooncomplex Nij Ylostins in IJlst niet is aangewezen als gemeentelijk monument (vertegenwoordiger college: A. Basic).
17.15 uur Het bezwaarschrift van mevrouw J. Klaren gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaats van een schuur op het perceel Galamagracht 93 te IJlst (vertegenwoordiger college: R. Boersma).
18.00/19.00 uur Pauze
19.00 uur Het bezwaarschrift van mevrouw J. Klaren gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaats van een schuur op het perceel Galamagracht 93 te IJlst (vertegenwoordiger college: R. Boersma).
19.45 uur Het bezwaarschrift van de heer P. de Vreeze gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een houtstookinstallatie op het perceel De Kuilart 1 te Koudum (vertegenwoordiger college: R. Boersma).
20.30 uur Nabespreking en afsluiting