Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit dat je van ons ontvangt aangegeven. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom.

Wil je bezwaar maken tegen een gemeentelijke beslissing? Geef je bezwaar dan binnen 6 weken aan ons door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. De datum staat op de brief met het besluit of in de publicatie. Hieronder kun je bezwaar indienen.

Hoorzitting

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken kan zowel online als schriftelijk. Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van de beslissing of een kopie van de publicatie;
 • De reden waarom je het niet met de genomen beslissing eens bent;
 • Je handtekening;
 • De datum van verzending.

Je kan bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester. Heb besluit moet wel nadelige gevolgen voor jou hebben. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook gaan om niet-materiële schade, bijvoorbeeld het uitzicht vanuit je woonkamer.

Er zijn verschillende soorten bezwaar:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen:

 • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden, zoals algemeen verbindende voorschriften;
 • Beleidsregels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit;
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals een koopovereenkomst die de gemeente sluit;
 • Een onjuiste behandeling door een ambtenaar of bestuurder, hiervoor dien je een klacht in.

In sommige spoedeisende situaties kan er niet worden gewacht op een beslissing op bezwaar. Vraag dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan. Dit kost wel geld. Meer informatie over voorlopige voorzieningen lees je op de website van de Rechtspraak.

Heb je bezwaar gemaakt? Dan ontvang je van ons eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging. In sommige gevallen nemen we contact met je op om te beoordelen of er nog ander informatie belangrijk is. Is er een hoorzitting nodig? Dan ontvang je een uitnodiging van de commissie bezwaarschriften.

Zodra wij een beslissing hebben genomen over je bezwaar, ontvang je een brief met de beslissing op je bezwaar. In de brief leggen we uit hoe we tot de nieuwe beslissing zijn gekomen. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan staat in de brief wat je verder nog kunt doen.

Commissie bezwaarschriften

Onze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften van de gemeente. De commissie bestaat uit twee kamers:

 • De Sociale Kamer: zij behandelen bezwaren tegen besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving, zoals zorg, inkomen, participatie. Deze hoorzittingen zijn niet openbaar. De sociale kamer vergadert meestal op donderdagmiddag.
 • De Algemene Kamer: zij behandelen alle overige bezwaren. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De algemene kamer vergadert meestal op dinsdagmiddag.

Aangepaste maatregelen in verband met het Coronavirus

De hoorzittingen op het gemeentehuis vinden na 1 juni 2020, met hoge uitzondering, weer plaats. De voorkeur blijft uitgaan naar een schriftelijke behandeling van jouw bezwaarschrift of een hoorzitting op afstand via Microsoft Teams.

Bij een hoorzitting op het gemeentehuis gelden de volgende voorwaarden:

 • Je houdt 1,5 meter afstand;
 • Je blijft thuis bij griep- of verkoudheidsklachten;
 • Wanneer jij of een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je ook thuis;
 • Je komt zo veel als mogelijk alleen;
 • Je volgt de instructies van onze medewerkers op;
 • Er wordt geen publiek toegelaten.

Agenda bezwaarschriftencommissie

 • Commissieleden: F.P. Dillingh (voorzitter), Tj. P. Grünbauer (lid), R. Posthuma (lid)
 • Secretaris: mevrouw H. van Kalsbeek
 • 15 september om 15:45 uur in de Raadszaal, Marktstraat 1 te Sneek
Agenda bezwaarschriftencommissie 15 september
Tijdstip (uur) Onderwerp
15.45 uur Opening en voorbespreking.
16.00 uur Besloten hoorzitting (vertegenwoordiger namens het college mevrouw E. Acda).
16.30 uur Bezwaarschrift van de heer P.R. de Wind gericht tegen het besluit tot het sluiten van woning in het kader van artikel 13b van de Opiumwet (vertegenwoordiger burgemeester: de heer F.J. Hoekstra).
17.00 uur Bezwaarschrift van de heer J. Birnie gericht tegen het besluit het verzoek om handhaving af te wijzen – (vertegenwoordiger college: M. Decker).
17.45 uur Beraadslaging en afsluiting.

 • 25 augustus 2020 om 14.30 uur in de Raadszaal te Sneek
 • Commissieleden: De heer F.P. Dillingh (voorzitter), mevrouw J. Wiersma-Veenhoven (middag), mevrouw L. Hofstede, de heer mr. Tj. Grünbauer (avond)
 • Secretaris: Mevrouw H. van Kalsbeek (secretaris) (middag), mevrouw M. Heres (secretaris) (avond)
Agenda bezwaarschriftencommissie 25 augustus
Tijdstip (uur) Onderwerp
14.30 uur Opening en voorbespreking.
14.45 uur De bezwaarschriften van de heer P. Rooth gericht tegen de besluiten van 17 februari 2020 en 2 april 2020 waarbij de verzoeken om handhaving zijn afgewezen (vertegenwoordiger namens uw college I. van der Meer)
15.45 uur Het bezwaarschrift van Badpaviljoen Hindeloopen BV gericht tegen het besluit een last onder dwangsom op te leggen (vertegenwoordiger namens uw college I. van der Meer)
16.30 uur Het bezwaarschrift van mevrouw mr. J. Zwiers (ARAG) namens mevrouw R. van der Woude-Kingma gericht tegen het besluit een evenementenvergunning te verlenen voor het houden van een openluchtspektakel ten tijde van de autocross 2021 op het perceel Weersterweg 33 te Wons (vertegenwoordiger namens de burgemeester R. Boersma)
17.00 uur De bezwaarschriften van mevrouw mr. J. Zwiers (ARAG) namens mevrouw R. van der Woude-Kingma en mevrouw H.W. van Dijk gericht tegen de besluiten:
- een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk wijzigen van de bestemming i.v.m. het houden van een openluchtspektakel op het perceel Weersterweg 33 te Wons (OV20200206);
- een omgevingsvergunning te verlenen voor het organiseren van een autocross wedstrijd met muziek op het weiland nabij Weersterweg 33 te Wons (OV20190985);
(vertegenwoordiger namens uw college R. Boersma)
18.00 uur Pauze.
19.00 uur Het bezwaarschrift van Buurtvereniging KOK gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijk uitbreiden van het terras op het perceel Westersingel 27 te Sneek (vertegenwoordiger namens uw college R. Boersma)
19.45 uur Het bezwaarschrift van Buurtvereniging KOK gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van gevelreclame op het perceel Westersingel 27 te Sneek (vertegenwoordiger namens uw college M. Feenstra)
20.30 uur Beraadslaging en afsluiting.