Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. Geef je bezwaar dan binnen 6 weken aan ons door. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom.

De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. De datum staat op de brief met het besluit of in de publicatie. Hieronder kun je bezwaar indienen.

Bezwaar maken

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken kan zowel online als schriftelijk. Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van de beslissing of een kopie van de publicatie;
 • De reden waarom je het niet met de genomen beslissing eens bent;
 • Je handtekening;
 • De datum van verzending.

Je kan bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester. Het besluit moet wel nadelige gevolgen voor jou hebben. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook gaan om niet-materiële schade, bijvoorbeeld het uitzicht vanuit je woonkamer.

Er zijn verschillende soorten bezwaar:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen:

 • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden, zoals algemeen verbindende voorschriften;
 • Beleidsregels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit;
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals een koopovereenkomst die de gemeente sluit;
 • Een onjuiste behandeling door een ambtenaar of bestuurder, hiervoor dien je een klacht in.

In sommige spoedeisende situaties kan er niet worden gewacht op een beslissing op bezwaar. Vraag dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan. Dit kost wel geld. Meer informatie over voorlopige voorzieningen lees je op de website van de Rechtspraak.

Heb je bezwaar gemaakt? Dan ontvang je van ons eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook wordt jouw bezwaarschrift met naam, adres en woonplaats gedeeld met eventuele derde belanghebbenden (zoals vergunninghouder). Jouw telefoonnummer en e-mailadres worden niet gedeeld.

In sommige gevallen nemen we contact met je op om te beoordelen of er nog ander informatie belangrijk is. Is er een hoorzitting nodig? Dan ontvang jij en een eventuele derde belanghebbende een uitnodiging van de commissie bezwaarschriften.

Zodra wij een beslissing hebben genomen over je bezwaar, ontvang je een brief met de beslissing op je bezwaar. In de brief leggen we uit hoe we tot de nieuwe beslissing zijn gekomen. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan staat in de brief wat je verder nog kunt doen.

Heb je hulp nodig bij het indienen van een bezwaarschrift over een een regeling (bijvoorbeeld bijdrageregeling minima), een uitkering (bijvoorbeeld Participatiewet) of een voorziening (uit de Jeugdwet of Wmo)?

Neem dan contact op met het Steunpunt UGS via 0516-441260. Of mail naar secretariaat@ugs-fryslan.nl.

Je kunt ook contact opnemen met de Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO) via de mail.

Commissie bezwaarschriften

Onze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften van de gemeente. De commissie bestaat uit twee kamers:

 • De Sociale Kamer: zij behandelen bezwaren tegen besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving, zoals zorg, inkomen, participatie. Deze hoorzittingen zijn niet openbaar. De sociale kamer vergadert meestal op donderdagmiddag.
 • De Algemene Kamer: zij behandelen alle overige bezwaren. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De algemene kamer vergadert meestal op dinsdagmiddag.

Agenda bezwaarschriftencommissie

 • Tijd: 14.30 uur
 • Locatie: Epemastate
 • Commissieleden: De heer Tj. Grünbauer, de heer J.B. Koops en mevrouw L. Hofstede
 • Secretaris: Mevrouw mr. M. Heres
Agenda bezwaarschriftencommissie 6 juni
Tijdstip Onderwerp
14.30 uur Opening en voorbespreking
14.45 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om de aanvraag voor een tweede ligplaats te weigeren.
15.15 uur Het bezwaarschrift gericht tegen een Woo-besluit Digitaal via Teams.
15.45 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dubbel dakraam op het perceel Stadslaan 2 in IJlst.
16.25 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om een omgevingsvergunning voor het gebruik van een kapsalon op het perceel Buorren 31 in Warns te weigeren.
17.05 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om een last onder dwangsom op te leggen vanwege technische bouwovertredingen.
17.45 uur Beraadslaging en sluiting

Hoe werkt een hoorzitting?

Bekijk in de video wat je kunt verwachten tijdens een hoorzitting.

Zie ook