Contact

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit dat je van ons ontvangt aangegeven. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom.

Wil je bezwaar maken tegen een gemeentelijke beslissing? Geef je bezwaar dan binnen 6 weken aan ons door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. De datum staat op de brief met het besluit of in de publicatie. Hieronder kun je bezwaar indienen.

Hoorzitting

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken kan zowel online als schriftelijk. Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van de beslissing of een kopie van de publicatie;
 • De reden waarom je het niet met de genomen beslissing eens bent;
 • Je handtekening;
 • De datum van verzending.

Je kan bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester. Heb besluit moet wel nadelige gevolgen voor jou hebben. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook gaan om niet-materiële schade, bijvoorbeeld het uitzicht vanuit je woonkamer.

Er zijn verschillende soorten bezwaar:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen:

 • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden, zoals algemeen verbindende voorschriften;
 • Beleidsregels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit;
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals een koopovereenkomst die de gemeente sluit;
 • Een onjuiste behandeling door een ambtenaar of bestuurder, hiervoor dien je een klacht in.

In sommige spoedeisende situaties kan er niet worden gewacht op een beslissing op bezwaar. Vraag dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan. Dit kost wel geld. Meer informatie over voorlopige voorzieningen lees je op de website van de Rechtspraak.

Heb je bezwaar gemaakt? Dan ontvang je van ons eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook wordt jouw bezwaarschrift met naam, adres en woonplaats gedeeld met eventuele derde belanghebbenden (zoals vergunninghouder). Jouw telefoonnummer en e-mailadres worden niet gedeeld.

In sommige gevallen nemen we contact met je op om te beoordelen of er nog ander informatie belangrijk is. Is er een hoorzitting nodig? Dan ontvang jij en een eventuele derde belanghebbende een uitnodiging van de commissie bezwaarschriften.

Zodra wij een beslissing hebben genomen over je bezwaar, ontvang je een brief met de beslissing op je bezwaar. In de brief leggen we uit hoe we tot de nieuwe beslissing zijn gekomen. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan staat in de brief wat je verder nog kunt doen.

Commissie bezwaarschriften

Onze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften van de gemeente. De commissie bestaat uit twee kamers:

 • De Sociale Kamer: zij behandelen bezwaren tegen besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving, zoals zorg, inkomen, participatie. Deze hoorzittingen zijn niet openbaar. De sociale kamer vergadert meestal op donderdagmiddag.
 • De Algemene Kamer: zij behandelen alle overige bezwaren. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De algemene kamer vergadert meestal op dinsdagmiddag.

Hoorzittingen tijdens de Coronacrisis

De hoorzittingen vinden vanaf 22 juni 2021 weer plaats op het gemeentehuis.
Bij een hoorzitting op het gemeentehuis gelden de volgende regels:

 • Je houdt 1,5 meter afstand;
 • Je blijft thuis bij verkoudheidsklachten;
 • Wanneer jij of een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je ook thuis;
 • Per partij zijn maximaal 2 personen toegestaan;
 • Je volgt de instructies van de medewerkers van de gemeente op.

Wanneer jij als belangstellende aanwezig wilt zijn bij de hoorzitting, neem dan contact op met het secretariaat van de bezwarencommissie. Deze mogelijkheid is namelijk afhankelijk van de beschikbare ruimte en plaatsen.

Agenda bezwaarschriftencommissie

 • Datum: 13 juli 2021
 • Tijd: 15.00 uur in de Raadzaal of foyer Sneek
 • Commissieleden: F.P. Dillingh (voorzitter), Tj. Grünbauer en J. Kooistra
 • Secretaris: L. Soolsma

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 13 juli
Tijdstip Onderwerp
14.45 uur Opening en voorbespreking
15.00 uur Het bezwaarschrift gericht tegen de parkeeroverlast aan de
Hellingstrjitte 21 in Molkwerum
15.45 uur Het bezwaarschrift gericht tegen de weigering van de raad tot
wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel Snekerstraat 3 te
Bolsward
16.30 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om de woning aan de
Napjusstraat 31 in Sneek voor 7 maanden te sluiten
17.15 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit waarbij een
omgevingsvergunning is verleend voor het vervangen en vergroten van
de bestaande berging op het perceel Hegewei 42 in Hemelum
17.45 uur Beraadslaging en sluiting

 • Tijd: 15.30 uur in de Foyer en Raadszaal
 • Commissieleden: F.P. Dillingh (voorzitter), J. Kooistra (lid), R. Posthuma (lid)
 • Secretaris: H. van Kalsbeek

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 29 juni
Tijdstip Onderwerp
15:30 uur Opening en voorbespreking in de Foyer.
15:45 uur BESLOTEN HOORZITTING.
16.15 uur BESLOTEN HOORZITTING.
17.00 uur Het bezwaarschrift van L. Inberg namens Veldman Journalistieke Producties (namens uw college: Y. Schotanus).
17.45 uur Het bezwaarschrift van de heer S.S. Schukking namens Stichting It Grienedykster Gea (namens uw college: F. Nijp).
19.15 uur Het bezwaarschrift van heer A. van der Staal (namens uw college: volgt).
19.45 uur Het bezwaarschrift van de heer J. van Woudenberg (namens uw college: M. Feenstra).
20.30 uur Beraadslaging en sluiting.

 • Datum: 22 juni 2021
 • Tijd: 15.00 uur (locatie Waltaplein gemeentehuis Sneek)
 • Commissieleden: F.P. Dillingh (voorzitter), Tj. Grünbauer en R. Posthuma
 • Secretaris: M. Heres

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 22 juni
Tijdstip Onderwerp
15.45 uur Opening en voorbespreking
16.00 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit waarbij een standplaatsvergunning is verleend op de locatie gelegen aan de Turfdyk in Gaastmeer (vertegenwoordiger college: mevrouw L. Buren)
16.45 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit waarbij het verzoek tot aanpassing van de gebruiksmogelijkheden van de woningen op het park Krekt oer ’t Wetter in Uitwellingerga buiten behandeling is gesteld (vertegenwoordiger college: mevrouw M. Brinks)
17.15 uur Besloten hoorzitting
(vertegenwoordiger college: de heer J. Schaafsma)
17.45 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit waarbij het handhavingsverzoek is afgewezen (vertegenwoordiger college: mevrouw L. van Benthem)
Schriftelijke afhandeling
18.00 uur Beraadslaging en sluiting