Contact

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit dat je van ons ontvangt aangegeven. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom.

Wil je bezwaar maken tegen een gemeentelijke beslissing? Geef je bezwaar dan binnen 6 weken aan ons door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. De datum staat op de brief met het besluit of in de publicatie. Hieronder kun je bezwaar indienen.

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken kan zowel online als schriftelijk. Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van de beslissing of een kopie van de publicatie;
 • De reden waarom je het niet met de genomen beslissing eens bent;
 • Je handtekening;
 • De datum van verzending.

Je kan bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester. Heb besluit moet wel nadelige gevolgen voor jou hebben. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook gaan om niet-materiële schade, bijvoorbeeld het uitzicht vanuit je woonkamer.

Er zijn verschillende soorten bezwaar:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen:

 • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden, zoals algemeen verbindende voorschriften;
 • Beleidsregels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit;
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals een koopovereenkomst die de gemeente sluit;
 • Een onjuiste behandeling door een ambtenaar of bestuurder, hiervoor dien je een klacht in.

In sommige spoedeisende situaties kan er niet worden gewacht op een beslissing op bezwaar. Vraag dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan. Dit kost wel geld. Meer informatie over voorlopige voorzieningen lees je op de website van de Rechtspraak.

Heb je bezwaar gemaakt? Dan ontvang je van ons eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ook wordt jouw bezwaarschrift met naam, adres en woonplaats gedeeld met eventuele derde belanghebbenden (zoals vergunninghouder). Jouw telefoonnummer en e-mailadres worden niet gedeeld.

In sommige gevallen nemen we contact met je op om te beoordelen of er nog ander informatie belangrijk is. Is er een hoorzitting nodig? Dan ontvang jij en een eventuele derde belanghebbende een uitnodiging van de commissie bezwaarschriften.

Zodra wij een beslissing hebben genomen over je bezwaar, ontvang je een brief met de beslissing op je bezwaar. In de brief leggen we uit hoe we tot de nieuwe beslissing zijn gekomen. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan staat in de brief wat je verder nog kunt doen.

Commissie bezwaarschriften

Onze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften van de gemeente. De commissie bestaat uit twee kamers:

 • De Sociale Kamer: zij behandelen bezwaren tegen besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving, zoals zorg, inkomen, participatie. Deze hoorzittingen zijn niet openbaar. De sociale kamer vergadert meestal op donderdagmiddag.
 • De Algemene Kamer: zij behandelen alle overige bezwaren. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De algemene kamer vergadert meestal op dinsdagmiddag.

Hoorzittingen tijdens de Coronacrisis

De hoorzittingen vinden vanaf 22 juni 2021 weer plaats op het gemeentehuis.
Bij een hoorzitting op het gemeentehuis gelden de volgende regels:

 • Je houdt 1,5 meter afstand;
 • Je blijft thuis bij verkoudheidsklachten;
 • Wanneer jij of een huisgenoot koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je ook thuis;
 • Per partij zijn maximaal 2 personen toegestaan;
 • Je volgt de instructies van de medewerkers van de gemeente op.

Wanneer jij als belangstellende aanwezig wilt zijn bij de hoorzitting, neem dan contact op met het secretariaat van de bezwarencommissie. Deze mogelijkheid is namelijk afhankelijk van de beschikbare ruimte en plaatsen.

Agenda bezwaarschriftencommissie

 • Datum: 7 december 2021
 • Tijd: 15.45 uur (locatie Waltaplein gemeentehuis Sneek)
 • Commissieleden: De heer F.P. Dillingh (voorzitter), mevrouw J. Wiersma-Veenhoven, de heer R. Posthuma
 • Secretaris: mevrouw H. van Kalsbeek

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 7 december
Tijdstip Onderwerp
15.45 uur Opening en voorbespreking
16.00 uur Besloten hoorzitting
16.30 uur Bezwaarschrift gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van parasols en een afscheiding van het terras op het perceel nabij Plein 2 te Makkum (namens uw college: R. Boersma)
17.15 uur Diverse bezwaarschriften gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 18 vakantiewoningen op het perceel De Burd 25B 001 t/m De Burd 018 te Heeg (namens uw college: M. van der Velde)
18.00 uur Beraadslaging en sluiting

 • Tijd: 14.15 uur Raadzaal te Sneek
 • Commissieleden: De heer F.P. Dillingh, mevrouw J. Wiersma en mevrouw L. Hofstede.
 • Secretaris: mevrouw L. Soolsma

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 16 november
Tijdstip Onderwerp
14.15 uur Opening en voorbespreking
14.30 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit waarin een last onder dwangsom is opgelegd (namens uw college C. van der Wal)
15.15 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit niet handhavend op te treden tegen de bouw van nieuwe bouwwerken op het campinggedeelte van RCN de Potten te Offingawier.
(namens uw college: mevrouw L. van Benthem)
16:00 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit leerlingenvervoer. (namens uw college: de heer B. Heijs)
16:45 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit om de geheimhouding op het rapport Intobest in stand te houden. (namens uw college: mevrouw Y. Schotanus)
17:30 uur Diverse bezwaren gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van de woning tot kamergewijze verhuur van 6 kamers (gewijzigd in 3 kamers) op het perceel Rozenstraat 12 te Sneek. (namens uw college: mevrouw M. van der Velde)
18:15 uur Nabespreking en sluiting

Hoe werkt een hoorzitting