Contact

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar tegen die beslissing. Of bezwaar maken mogelijk is, staat in het besluit dat je van ons ontvangt aangegeven. In een bezwaarschrift leg je uit waar je het niet mee eens bent en waarom.

Wil je bezwaar maken tegen een gemeentelijke beslissing? Geef je bezwaar dan binnen 6 weken aan ons door. De 6 weken gaan in op het moment dat het besluit is verstuurd of bekendgemaakt. De datum staat op de brief met het besluit of in de publicatie. Hieronder kun je bezwaar indienen.

Hoorzitting

Veelgestelde vragen

Bezwaar maken kan zowel online als schriftelijk. Stuur ons dan een brief met daarin de volgende gegevens:

 • Jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een kopie van de beslissing of een kopie van de publicatie;
 • De reden waarom je het niet met de genomen beslissing eens bent;
 • Je handtekening;
 • De datum van verzending.

Je kan bezwaar maken tegen de meeste besluiten van de gemeenteraad, het college of van de burgemeester. Heb besluit moet wel nadelige gevolgen voor jou hebben. De schade hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook gaan om niet-materiële schade, bijvoorbeeld het uitzicht vanuit je woonkamer.

Er zijn verschillende soorten bezwaar:

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen:

 • Vastgestelde regels die in de gemeente gelden, zoals algemeen verbindende voorschriften;
 • Beleidsregels die de gemeente toepast bij het nemen van een besluit;
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals een koopovereenkomst die de gemeente sluit;
 • Een onjuiste behandeling door een ambtenaar of bestuurder, hiervoor dien je een klacht in.

In sommige spoedeisende situaties kan er niet worden gewacht op een beslissing op bezwaar. Vraag dan een voorlopige voorziening bij de rechtbank aan. Dit kost wel geld. Meer informatie over voorlopige voorzieningen lees je op de website van de Rechtspraak.

Heb je bezwaar gemaakt? Dan ontvang je van ons eerst een schriftelijke ontvangstbevestiging. In sommige gevallen nemen we contact met je op om te beoordelen of er nog ander informatie belangrijk is. Is er een hoorzitting nodig? Dan ontvang je een uitnodiging van de commissie bezwaarschriften.

Zodra wij een beslissing hebben genomen over je bezwaar, ontvang je een brief met de beslissing op je bezwaar. In de brief leggen we uit hoe we tot de nieuwe beslissing zijn gekomen. Ben je het niet eens met deze beslissing? Dan staat in de brief wat je verder nog kunt doen.

Commissie bezwaarschriften

Onze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaarschriften van de gemeente. De commissie bestaat uit twee kamers:

 • De Sociale Kamer: zij behandelen bezwaren tegen besluiten op grond van de sociale zekerheidswetgeving, zoals zorg, inkomen, participatie. Deze hoorzittingen zijn niet openbaar. De sociale kamer vergadert meestal op donderdagmiddag.
 • De Algemene Kamer: zij behandelen alle overige bezwaren. De hoorzittingen van de algemene kamer zijn openbaar. De algemene kamer vergadert meestal op dinsdagmiddag.

Geen hoorzittingen in verband met het Coronavirus

De hoorzittingen op het gemeentehuis worden voorlopig uitgesteld. Wij proberen, zodra het weer kan, de hoorzittingen weer op het gemeentehuis te houden. Wij doen ons best om met alle belanghebbenden in de tussentijd te kijken naar een passende oplossing. Je kan hierbij denken aan de volgende opties:

 • Een digitale hoorzitting via Microsoft Teams of;
 • Het schriftelijk afhandelen van jouw bezwaarschrift of;
 • Het uitstellen van jouw bezwaarschrift.

Agenda bezwaarschriftencommissie

 • Tijd: 15.00 uur via Microsoft Teams
 • Commissieleden: F.P. Dillingh (voorzitter), L. Hofstede en J. Kooistra
 • Secretaris: H. van Kalsbeek

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 30 maart
Tijdstip Onderwerp
15.00 uur Opening en voorbespreking.
15.15 uur Het bezwaarschrift gericht tegen het besluit de aanvraag om een omgevingsvergunning buiten behandeling te stellen (namens uw college: mevrouw K. Meijer).
15.45 uur De bezwaarschriften gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuur op het perceel Mastenbroek 2 te Scharnegoutum (namens het college: mevrouw I. Kok-Veenstra).
17.15 uur Besloten hoorzitting.
17.30 uur Beraadslaging en sluiting.

 • Datum: 16 februari 2021
 • Tijd: 14.45 uur (via Microsoft Teams)
 • Commissieleden: F.P. Dillingh (voorzitter), L. Hofstede, R. Posthuma
 • Secretaris: H. van Kalsbeek

 

Agenda bezwaarschriftencommissie 16 februari
Tijdstip Onderwerp
14.45 uur Opening en voorbespreking
15.00 uur De bezwaarschriften van familie Walinga en mevrouw P. de Jong
(Kapsalon Paula) gericht tegen het besluit een omgevingsvergunning
te verlenen voor het realiseren van een kapsalon aan huis op het
perceel Nijedyk 23 te Heeg.
(namens uw college: mevrouw I. Kok-Veenstra)
Digitale hoorzitting
15.45 uur De bezwaarschriften van mevrouw H.W. van Dijk (VOF De Marswal) en
mevrouw mr. J. Zwiers (ARAG) namens mevrouw R. van der Woude-
Kingma gericht tegen de van rechtswege verleende
omgevingsvergunning voor het plaatsen van betonblokken en vangrails
voor de duur van 4 jaar op het perceel Weersterweg 33 te Wons.
(namens uw college: mevrouw L. Buren)
Digitale hoorzitting
16.30 uur Het bezwaarschrift van mr. R. Lucassen namens Badpaviljoen
Hindeloopen gericht tegen het besluit een last onder dwangsom op te
leggen om de zonder omgevingsvergunning uitgevoerde
werkzaamheden ongedaan te maken.
(namens uw college: de heer I. van der Meer en de heer F. Nijp)
Digitale hoorzitting
17.15 uur Nabespreking en sluiting