Bewijsstukken bij je aanvraag

Als je een aanvraag doet, moet je vaak (aanvullende) bewijsstukken inleveren. Zo kunnen wij jouw aanvraag sneller in behandeling nemen. Hier lees je welke stukken je moet bijvoegen bij welke aanvraag.

Word je gevraagd om nog een aantal bewijsstukken in te leveren? Scan de bewijsstukken in of maak er foto’s van. Upload de documenten in het inleverformulier. Het inleverformulier komt rechtstreeks binnen bij de behandelende afdeling en niet in de algemene mailbox van de gemeente.

Inleverformulier voor het aanleveren van gegevens

Bijzondere bijstand

Algemene bewijsstukken

 • Kopie identiteitskaart of paspoort;
 • Alle afschriften van al jouw bank- en spaarrekeningen, ook die van jouw partner en kinderen (jonger dan 18 jaar) van de laatste 3 maanden;
 • Nota waaruit blijkt wanneer de kosten gemaakt zijn en hoe hoog de kosten zijn;
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de kosten die u maakt noodzakelijk zijn;
 • Kopie van de meest recente inkomensbewijzen (loon-, pensioen of uitkeringsspecificatie);
 • Beschikking van de belastingdienst voorlopige teruggaaf en/of heffingskortingen.

Onroerende zaken

Als er sprake is van onroerende zaken, zoals eigen woning dan moet je ook het volgende inleveren. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland.

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben;
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben;
 • Een kopie van de meest recente WOZ beschikking van de gemeente;
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten;
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten;
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente;
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente;
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt;
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Schulden

Als er sprake is van schulden:

 • Bewijsstuk van jouw schuldenoverzicht met de hoogte van de schuld op het moment van de aanvraag.

Bijzondere bijstand medische kosten

 • Kopie van de rekening van de kosten.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt welke kosten wel en welke kosten niet vergoed worden door jouw zorgverzekering.
 • Kopie van het polisblad met betrekking tot de basisverzekering en de aanvullende verzekering.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat de medische kosten noodzakelijk zijn, zoals verklaring tandarts/arts.

Bijzondere bijstand chronisch zieken

 • Een kopie van een bewijsstuk waaruit blijkt dat je een chronische ziekte of een beperking hebt.
 • Een bewijsstuk waaruit blijkt dat je je eigen risico volledig hebt betaald.
 • Een kopie van het overzicht van jouw zorgverzekeraar waaruit blijkt dat je het verplicht eigen risico in zijn geheel hebt betaald.

Bijzondere bijstand met betrekking tot reiskosten verblijfsvergunning

 • Beschikking van de IND.
 • Afspraakbrief IND voor het ophalen van je verblijfsvergunning.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt hoeveel reiskosten je hebt gemaakt voor het ophalen van jouw verblijfsvergunning.

Bijzondere bijstand reiskosten inburgeringstraject

 • Een kopie van de betaling van de reiskosten.
 • Kopie inwilligende beschikking IND.
 • Kopie kennisgeving DUO inburgeringsplicht.
 • Geldige verblijfsvergunning.
 • Scholingsovereenkomst.

Bijzondere bijstand reiskosten schoolgaande kinderen

 • Een kopie van de verklaring van de school die je kind bezoekt.
 • Kosten maand/jaarkaart openbaar vervoer.

Bijzondere bijstand voor reiskosten

 • Afspraakbrief of afspraakbrieven.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt of dat je gebruik hebt gemaakt van het openbaar vervoer of dat je gebruik hebt gemaakt van je auto. Bijvoorbeeld een tankbon of een bankafschrift.

Bijzondere bijstand rechtsbijstand

 • Civiele toevoeging/bewijsstuk Raad voor de Rechtsbijstand waaruit blijkt dat er aan jouw advocaat een toevoeging is toegekend.
 • Nota van jouw advocaat.
 • Diagnosedocument van het juridisch loket.

Bijzondere bijstand bijdrage eigen risico

 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat je het volledige eigen risico al betaald hebt of dat je het eigen risico in termijnen betaalt.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat je het volledige eigen risico al hebt verbruikt.

Bijzondere bijstand woonkosten huurwoning

 • Een kopie van jouw huurcontract.
 • Een bewijs van betaling van de huur.
 • Een kopie van de beschikking huurtoeslag van de belastingdienst.

Bijzondere bijstand voor woninginrichting of kosten eerste huur

 • Een kopie van het huurcontract van je nieuwe adres en een bewijsstuk waaruit blijkt dat je de eerste huur betaald hebt.
 • Nota of offerte van de kosten die gemaakt zijn of worden.
 • Bewijsstuk waaruit blijkt dat het voor jou noodzakelijk is geweest om te verhuizen naar het nieuwe adres.
 • Bewijsstuk van de Kredietbank waaruit blijkt dat je bij de Kredietbank niet in aanmerking komt voor een lening.

Individuele inkomenstoeslag

Algemene bewijsstukken

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort.
 • Alle afschriften van al je bank- en spaarrekeningen, ook die van jouw partner en kinderen (jonger dan 18 jaar) van de laatste 3 maanden.
 • Bewijsstukken van jouw inkomen over de afgelopen 36 maanden (3 jaar), tenzij je eerder individuele inkomenstoeslag van ons hebt ontvangen. In dat geval voeg dan bewijsstukken bij van je inkomen over de afgelopen 12 maanden (1 jaar).
 • Beschikkingen belastingdienst van de afgelopen 36 maanden (3 jaar) met betrekking tot de heffingskortingen, tenzij je eerder van ons  individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen. Dan kan je volstaan met een beschikking van het laatste jaar.
 • Beschikking voorlopige aanslag Belastingdienst (voor en achterkant).
 • Bewijsstukken van je sollicitaties en/of andere activiteiten. Heb je een vrijstelling van de arbeidsverplichtingen, dan moet je hiervan een bewijsstuk inleveren.

Onroerende zaken

Is er sprake van onroerende zaken, zoals eigen woning, dan stuur je het volgende mee. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland:

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben ontvangen.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben ontvangen.
 • Een kopie van de meest recente WOZ-beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin je de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Bij schulden

 • Bewijsstuk van je schuldenoverzicht met de hoogte van de schuld op het moment van de aanvraag.

Studietoeslag

Algemene bewijsstukken

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort.
 • Medische gegevens waaruit blijkt dat je slechts gedeeltelijk in staat bent om het wettelijk minimumloon te verdienen. Beschik je niet over deze gegevens, dan kunnen wij een arbeidsdeskundige inschakelen voor een medische keuring.
 • Bewijsstukken van je vermogen op de datum van aanvraag. Je moet een kopie van je bankafschriften van de laatste 3 maanden van alle rekeningnummers op jouw naam meesturen. Het saldo op de datum van aanvraag moet leesbaar zijn.

Bij studiefinanciering (WSF)

 • Kopie toekenningsbrief studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 (WSF).

Bij een tegemoetkoming (Wtos)

 • Kopie toekenningsbrief recht op tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wtos).

Bij onroerende zaken

Is er sprake van onroerende zaken, zoals eigen woning. Dit geldt voor zowel woningen in Nederland als in het buitenland:

 • Kopie van de koopakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de hypotheekakte, tenzij wij deze al hebben.
 • Een kopie van de meest recente WOZ beschikking van de gemeente.
 • Een kopie van de meest recente aanslag waterschapslasten.
 • Een kopie van de meest recente aanslag voor de rioolrechten.
 • Een kopie van het betalingsbewijs van erfpacht/grondrente.
 • Een kopie van de betaling van de hypotheekrente.
 • Een kopie van de voorlopige aanslag van de belastingdienst van het jaar waarin u de toeslag aanvraagt.
 • Een kopie van de nota premie opstalverzekering.

Bij schulden

Bewijsstuk van je schuldenoverzicht met de hoogte van je schuld op het moment van de aanvraag.

Bijdrageregeling minima

Algemene bewijsstukken

 • Kopie van je inkomensbewijzen, zoals loonspecificatie, pensioenspecificatie, uitkeringsspecificatie of alimentatiebewijs.

Is het je eerste aanvraag?

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort.
 • Kopie van je bankafschrift/bankpas waar het IBAN op staat.

Ben je ondernemer?

 • Meest recente jaarrekening.
 • Meest recente belastingaanslag.

Aanvraag voor een laptop voor school

 • Kopie inschrijving school.

Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering

Algemene bewijsstukken

 • Kopie identiteitsbewijs.
 • Kopie polis zorgverzekering.
 • Kopie bewijsstuk aanvullende verzekering.
 • Kopie van de meest recente inkomensbewijzen, zoals van je loon, pensioen of een uitkeringsspecificatie.

Bij deze aanvraag zijn geen aanvullende bewijsstukken nodig.

Tegemoetkoming kosten eigen bijdrage kinderopvang

Algemene bewijsstukken

 • Kopie van je identiteitskaart of paspoort.
 • Offerte van de kinderopvangorganisatie.
 • Overeenkomst van de kinderopvanginstantie.
 • Bewijs van traject dat wordt gevolgd.
 • Gespecificeerde beschikking van de Belastingdienst voor toekenning van de kinderopvangtoeslag, deze kan je vinden op www.toeslagen.nl.

Er zijn geen aanvullende bewijsstukken nodig voor deze Tegemoetkoming.