Baggeren watergangen

Voor het onderhoud en baggeren van veel van onze watergangen in Friesland is de gemeente samen met provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verantwoordelijk. 

Bij baggeren wordt het slib van de waterbodem verwijderd. Dit kunnen sloten, vaarwegen, havens of wateren in woonwijken zijn. Voor de gemeente ligt de focus hierbij vooral in de kernen (binnen de bebouwde kom). Dit doen we veelal in het najaar en het vroege voorjaar.

Veelgestelde vragen over baggeren

Fryslân heeft een groot aantal watergangen die een officiële vaarwegstatus hebben. Die vaarwegen zijn er in verschillende klassen: A t/m F. De provincie Fryslân stelt de vaarwegen vast en wijst beheerders aan. De vaarwegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de vaarweg. Dat kan zijn baggeren of het verwijderen van overtollige plantengroei door te maaien of hekkelen.

De vaarwegbeheerder is verantwoordelijk voor een vastgesteld vaarwegprofiel. Het kan zijn dat de watergang breder is dan het vaarwegprofiel. In dat geval is de eigenaar van het water of de belanghebbende verantwoordelijk voor het baggeren, maaien en hekkelen. Het komt in dorpen en steden dan ook vaak voor dat de provincie enkel het midden van de vaarweg onderhoudt. De gemeente zou dan aan zet kunnen zijn voor het baggeren van de randen/stoepen van de vaarweg. Een overzicht van de aangewezen vaarwegen is te vinden via de vaarwegenkaart op de website van de provincie.

De beheertaak is als volgt verdeeld:

VaarwegklasseBeheerder
Klasse A t/m D (grotere vaarwegen)Vaarweg- en nautisch beheer provincie Fryslân
Klasse E en F (kleinere vaarwegen)vaarwegbeheerder Wetterskip Fryslân
nautisch beheerder provincie Fryslân.

Overige watergangen (niet vaarwegen)

Voor de overige wateren is er geen diepte vastgelegd voor recreatievaart. In de praktijk kan het zijn dat er wel wordt gevaren, maar hier mogen geen eisen aan worden gesteld. Deze watergangen hebben vaak een functie voor de aan- en afvoer van water. Hierbij moeten de wateren aan bepaalde eisen voldoen, zowel voor een goede doorstroming als ook voor een goede ecologische toestand. In de Leggerkaart van Wetterskip Fryslân staan de afspraken en verantwoordelijkheden.

Je mag in deze sloten varen als dat mogelijk is. Maar het onderhoud is niet gericht op het jaarrond toegankelijk houden voor de recreatievaart. Er is niet altijd voldoende diepte en waterplanten kunnen er ook voor zorgen dat je er niet kunt varen.

De beheertaak is als volgt verdeeld:

Wateren (niet officiële vaarwegen)Beheerder
Watergangen binnen de bebouwde kom in eigendom bij de gemeenteGemeente Súdwest-Fryslân
Watergangen in buitengebied in eigendom bij Wetterskip FryslânWetterskip Fryslân (geen vaarwegbeheer)

Wetterskip Fryslan baggert de watergangen alleen als de aan- en afvoer van het water niet voldoende is. Meer informatie is te vinden op hun website.

De gemeente draagt zorg voor de gemeentelijke watergangen. Deze watergangen liggen vooral in de bebouwde kom en zorgen ervoor dat havens, ligplaatsen en woningen aan vaarwater bereikbaar blijven. Per situatie kunnen afspraken verschillen.

De gemeente krijgt steeds meer meldingen over ondieptes en waterplanten. Daarom gaan we samen met andere partijen in gesprek over een mogelijke, gezamenlijke aanpak van de overige watergangen. De focus ligt daarbij vooral op de doelgroep kleine recreatievaart (sloepjes, kano’s, sups, etc.). Als proef is in het voorjaar van 2023 een speciale maaironde geweest in de Dyksfeart tussen Makkum en Workum. Deze proef loopt tot en met 2025 en is een initiatief van Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân.

De wensen voor de vaarroutes worden in 2023 verzameld. Na de inventarisatie gaan we samen met de andere partijen een lijst maken met de belangrijkste (overige) vaarroutes. Medio 2024 gaat er een voorstel richting het bestuur van Súdwest-Fryslân.

Wij verspreiden 2 baggerkwaliteiten, namelijk:

  • Vrij verspreidbare bagger: bagger dat op iedere grond in regio mag worden verspreid;
  • Aangrenzend perceel bagger: bagger dat op grond aan de waterweg mag worden verspreid.

De bagger wordt eerst gezeefd via een grofvuilrooster om grof vuil en puin zoveel mogelijk uit de bagger te verwijderen.

Geef aan ons door hoeveel bagger je wilt ontvangen. Samen bepalen we hoeveel bagger je kunt ontvangen. Wij gaan gemiddeld uit van minimaal 1000 kuub bagger per hectare. Meer kuubs bagger per hectare ontvangen is ook mogelijk.

Wij nemen binnen een week contact met je op nadat je een aanvraag hebt gedaan.

Soms moeten graslanden voor het ontvangen van bagger eerst gefreesd worden. Ook wordt er van tevoren beoordeeld of er kleine grondwallen nodig zijn. Afhankelijk van de laagdikte is het mogelijk dat je een bepaalde periode geen gebruik kan maken van je land.

Baggerslib aanvragen

Wil je bagger voor op jouw land? Vraag dit online aan via onderstaande knop.

Vraag baggerslib aan

Zie ook