Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is de nieuwe naam van de Adviesraad Wmo & Jeugd en de Adviesraad Toegankelijkheid. Door samen te gaan kunnen adviezen beter onderbouwd en op elkaar afgestemd worden. Het Sociaal Domein betreft onder andere de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Inclusief beleid, specifiek Toegankelijkheid. 

Adviesraad Sociaal Domein
Sociaal domein

Wat is Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Inclusief beleid, specifiek Toegankelijkheid. De raad doet dit namens alle inwoners, waarbij speciale aandacht uitgaat naar (potentieel) kwetsbare burgers.

"Het uitgangspunt is altijd: De inwoners centraal".

Werkwijze

De adviesraad adviseert het college op vele terreinen. Om de kennis van de verschillende onderwerpen te waarborgen werkt de adviesraad met werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor, die vervolgens in het algemeen bestuur worden besproken en vastgesteld. De werkgroep is verantwoordelijk voor intensief en structureel contact met de achterban, direct of via bemiddelende organisaties.

Contact

Wil je meer informatie over de adviesraad of wil je contact? Ga naar de website van Adviesraad Sociaal Domein.

Zie ook