Súdwest-Fryslân zet vervolgstappen na woononderzoek

Wij hebben de afgelopen maanden onderzoek laten doen of de woningvoorraad in de gemeente aansluit op de huidige woonbehoefte en de veranderende vraag in de toekomst. Het rapport van onderzoeksbureau Companen werd op 5 februari vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.

Input van onze bewoners

De voorlopige onderzoeksresultaten werden eind 2018 tijdens zes informatiebijeenkomsten aan onze inwoners gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden onze inwoners ook hun woonwensen en -behoeftes aangeven. Deze waardevolle informatie én de verslagen die van de bijeenkomsten zijn gemaakt, zijn in het definitieve rapport verwerkt. Op 20 februari 2019 wordt het rapport aan de commissie DSO (Doarp, Stêd en Omkriten) gepresenteerd.

We gaan ons woonbeleid verder vormgeven door het opstellen van een ambitiedocument. De informatie die tijdens de inwonersavonden is opgehaald vormt ook input voor ons beleid. Het ambitiedocument is mede de basis voor het afwegingskader voor woningbouw. Het afwegingskader is een middel om (nieuwe) woonplannen te toetsen. Het streven is om het ambitiedocument en het afwegingskader begin april te bespreken in het college van b&w. Op 9 mei worden deze documenten aan de raad voorgelegd.

Vragen?

Kijk op www.woneninsudwestfryslan.nl  voor meer informatie.
Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar woononderzoek@sudwestfryslan.nl.