Nijjierstaspraak boargemaster

It takes a village… Bêste minsken, fan herte wolkom by ús nijjiersresepsje. De feestdagen, de jierwiksel. In tiid fan refleksje, fan foarútsjen, mar net sûnder ek koart werom te sjen. Want in takomst boust op ’e fûneminten fan it ferline. En wat haw ik dêr in nocht oan! Mei jimme, de ynwenners bouwe oan in … Meer lezen over Nijjierstaspraak boargemaster